In- en uitsluitingscriteria

Bij de aanmelding of intake hanteren wij naast insluitingscriteria ook uitsluitingscriteria. Dit wil zeggen dat bepaalde cliënten wel en niet kunnen passen bij de zorg die wij bieden.

Insluitingscriteria

Wij zijn een zorgaanbieder voor cliënten met één of meer van de volgende problematieken:

 • Psychiatrische problemen
 • Psychologische problemen
 • Een licht tot matig verstandelijke beperking

Waarbij ondersteuning mogelijk is op de volgende gebieden:

 • de (sociale) omgang met anderen,
 • persoonlijke verzorging,
 • zelfstandig wonen,
 • gezond en veilig leven,
 • zelfregie en autonomie,
 • werken,
 • vrije tijd,
 • omgang met instanties.

Algemene uitsluitingscriteria

Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij behoeven en op onze locaties dus niet geplaatst kunnen worden, zijn cliënten waar sprake is van:

 • een indicatie anders dan een WLZ indicatie t/m VG04,
 • complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen),
 • verpleegkundige zorg,
 • totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon,
 • claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is
 • zintuigelijke beperkingen als doofblind zijn,
 • actieve psychoses,
 • ernstige agressieproblematiek of seksueel ongewenste gedragingen die onveilig zijn voor de groep,
 • opname onder dwang en/of verplichte zorg,
 • ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist,
 • niet in staat zijn tot het (onder begeleiding) beheren van de eigen medicatie.

In specifieke gevallen en na uitgebreide interne afweging kan ZorgClub ervoor kiezen van zowel de in- als de uitsluitingscriteria af te wijken.

ZorgClub en haar medewerkers maken geen gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen. 
Dit is tevens intern procedureel vastgelegd.

ZorgClub kan de zorgovereenkomst met bestaande cliënten beëindigen indien er een redelijke termijn is verleend tot het verhelpen van de grond voor beëindiging en er sprake is van:

 • door de cliënt niet begeleidbaar opstellen in die mate dat verantwoorde begeleiding naar die cliënt niet meer gegarandeerd kan worden,
 • niet nakomen van gemaakte afspraken,
 • agressief of intimiderend gedrag naar andere cliënten of medewerkers,
 • seksueel misbruik van andere cliënten of medewerkers,
 • ongewenste intimiteiten,
 • lichamelijk geweld,
 • een gevaar zijn voor zichzelf of voor de omgeving,
 • een BOPZ indicatie.